Culture

งานนิทรรศการ Sulwha Cultural Exhibition 2011 สวนในสมมติฐาน

เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่ไม่เคยพบเห็น

Continue

หัวข้อของงานนิทรรศการ Sulwha Cultural Exhibition 2011 ครั้งที่ 5 คือ สวนในสมมุติฐาน
หมายถึงระบบนิเวศทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของสมมติฐานที่ว่าวัฒนธรรมเป็นหนึ่งส่วนประกอบที่ไม่มีความแตกต่างตามแบบประเภท
นิทรรศการครั้งนี้เป็นโอกาสเชื่อมโยงแก่นสำคัญของความงามแบบเกาหลีซึ่งอยู่เหนือพื้นที่และกาลเวลาและข้ามยุคสมัย
ความงามที่ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมปัจจุบันและเชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ,
ธรรมชาติกับวัฒนธรรม, ประเพณีกับความทันสมัย และอีกมากมาย