Culture

Sulwha Cultural Exhibition 2013 งานนิทรรศการ

พลังของลูกธนูข้ามผ่านยุคสมัย

Continue

งานนิทรรศการ Sulwha Cultural Exhibition ครั้งที่ 7
นำเสนอความมีพลังของลูกธนูและได้ตั้งชื่องานว่า "พลังของลูกธนูข้ามผ่านยุคสมัย"
ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงลูกธนูและคันธนูโบราณที่ถูกทำขึ้นใหม่โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ
รวมถึงงานศิลปะจากศิลปินร่วมสมัยที่ใช้ลูกธนูเป็นแม่ลาย
เป็นการนำเสนอคุณค่าและคุณสมบัติของธนูโบราณและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบตามกาลเวลา
ประวัติศาสตร์ของธนูได้ฝังรากต่างกันออกไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยและจะยังคงเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทรงคุณค่าที่แฝงอำนาจที่แข็งแกร่งและสวยงาม

หลังเวที

หัวข้อของงานนิทรรศการ Sulwha Cultural Exhibition 2013 ครั้งที่ 7 คือ "พลังของลูกธนูข้ามผ่านยุคสมัย"

เป็นการจัดแสดงผลงานจาก 10 กลุ่มคนที่แตกต่าง ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญการประดิษฐ์คันธนู, ลูกธนู และแล่ง เป็นช่างฝีมือตัวจริงที่รักษาวัฒนธรรมโบราณให้ยังคงมีชีวิตอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆ ของคันธนูและลูกธนูที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, ปฏิมากร, สถาปนิก และช่างถ่ายภาพ